Przetargi.pl
Remont , wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020 z podziałem na 3 części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont , wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020 z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i wymiana oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z bieżącym utrzymaniem na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020 – z podziałem na 3 części: Część nr 1 - Remont, wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020r. – Rejon w Kluczborku ; Część nr 2 - Remont, wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020r. – Rejon w Kędzierzynie – Koźlu ; Część nr 3 - Remont, wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie do 31.12.2020r. – Rejon w Nysie. Zamówienie obejmuje: a) wymianę , ustawienie stalowych barier ochronnych, b) montaż i wymianę elementów odblaskowych na barierach i pachołkach, c) wymianę , ustawienie znaków pionowych, d) wymianę , ustawienie znaków pionowych tablicowych, e) montaż luster drogowych, zwykłych lub antyroszeniowych f) ustawienie słupków prowadzących, g) ustawienie słupków przeszkodowych i krawędziowych, h) uzupełnienie brakujących cyfr z folii na istniejących słupkach prowadzących, i) wymianę słupków do znaków, wymianę znaków bez słupków, j) ustawienie ogrodzeń segmentowych i łańcuchowych, k) wymianę ogrodzeń segmentowych i łańcuchowych, l) montaż elementów odblaskowych, m) wymianę elementów odblaskowych, n) wymianę lub montaż osłon przeciwolśnieniowych, o) wymianę ekranów akustycznych, p) malowanie poręczy i ogrodzeń, q) dostawę znaków A, B, C, D, 600*600 folia typu I i typu II, r) dostawę znaków tablicowych folia typu I i typu II, s) dostawę słupków prowadzących U1a i U1b, t) dostawę słupków krawędziowych U2 i przeszkodowych U5, u) dostawę luster drogowych i słupków referencyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233280-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla części dla której składana jest oferta w wysokości - część nr 1 – 25 000,00zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 groszy - część nr 2 – 27 000,00zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 groszy - część nr 3 – 26 000,00zł słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 groszy . 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia : a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty , o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach