Przetargi.pl
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNETRZNYCH SCHODÓW ORAZ BUDOWĄ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE ORAZ WYPROFILOWANIE CHODNIKA DO WEJŚCIA DO OBIEKTU SPORTOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie ogłasza przetarg

 • Adres: 67200 Głogów, ul. Sportowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 313 991 , fax. 768 313 990
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
  ul. Sportowa 1
  67200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 313 991, fax. 768 313 990
  REGON: 2030597100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zpsw.glogow.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNETRZNYCH SCHODÓW ORAZ BUDOWĄ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE ORAZ WYPROFILOWANIE CHODNIKA DO WEJŚCIA DO OBIEKTU SPORTOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNETRZNYCH SCHODÓW ORAZ BUDOWĄ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE ORAZ WYPROFILOWANIE CHODNIKA DO WEJŚCIA DO OBIEKTU SPORTOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Zadanie dotyczy projektu pn. 1. Wyburzenia istniejących schodów zewnętrznych i budowę nowych biegów schodowych wraz ze spocznikami oraz montaż obok schodów podnośnika pionowego i uzupełnienie ogrodzenia i chodnika przy budynku szkoły. 2. Rozebranie istniejącego chodnika i obrzeży betonowych przy obiekcie sportowym, wykonanie nowej podbudowy z wypoziomowaniem i położenie kostki brukowej do wejścia do obiektu. Roboty wykonywane będą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1, działka o nr ewid. 86/2, obręb: 0009 „Żarków”, jedn. ewid. 020301¬_1 miasto Głogów. Na zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia składa się w szczególności: 1. Przebudowa schodów zewnętrznych: - rozbiórce istniejących schodów, pozostawienie prętów zbrojeniowych powiązanych z budynkiem, - budowie nowych biegów schodowych i spoczników wg części rysunkowej, - montażu podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych, - budowie nowych balustrad, rozbiórce fragmentu zniszczonego istniejącego płotu i odtworzenie nowego ogrodzenia na wzór istniejącego, - rozbiórce płyt chodnikowych i budowę nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej. 2. Wyprofilowanie chodnika przy obiekcie sportowym: - rozebranie istniejącego chodnika i obrzeży betonowych przy obiekcie sportowym, - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych z wyprofilowaniem od poziomu zero do wejścia do obiektu, - wykonanie ławy i krawężników, - położenie kostki brukowej, - wykonanie palisady z kołków betonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł), słownie pięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; - Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia, należy przedstawić informację dla każdego z podwykonawców, których to dotyczy, odrębnym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w odniesieniu do podwykonawcy, - Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, należy przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, odrębnym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w odniesieniu do innego podmiotu, - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału; e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; f) Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; g) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, h) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach