Przetargi.pl
Remont ulicy Włościańskiej w Dębnie-etap II.

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Włościańskiej w Dębnie-etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie polega na remoncie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -przywrócenie do stanu poprzedniego odcinka drogi: w Dębnie ul. Włościańska na długości 225 mb: częściowe frezowanie nawierzchni: oczyszczenie i skropienie emulsją wiążącą istniejących nawierzchni; wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca i ścieralna; ścinanie i częściowe uzupełnienie poboczy gruntowych. 2) Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj. roboty związane z nawierzchnią jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określono warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków wymienionych w pkt III.1 niniejszego ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w wymienionym w pkt III.3 oświadczeniu. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie powiązania istnieją).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach