Przetargi.pl
Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie

Gmina Nowogródek Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 74-304 Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7471760, 7471711 , fax. 957 471 760
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogródek Pomorski
  ul. A. Mickiewicza 15
  74-304 Nowogródek Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7471760, 7471711, fax. 957 471 760
  REGON: 21096695800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodekpomorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pn. ,,Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie”. W skład robót wchodzą następujące roboty: roboty przygotowawcze, dach, roboty murowe, roboty betonowe, stolarka drzwiowa, zabezpieczenie kopuły (sklepienia) zgodnie z programem prac konserwatorskich. 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwolenie na budowę nr 364/2018 z dnia 04.09.2018 r., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ocena stanu zachowania oraz wytyczne i założenia konserwatorskie wraz z programem zabezpieczenia kaplicy grobowej, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budynek mauzoleum wpisano do rejestru zabytków pod nr rejestru A-1599 decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 28.10.2016 r. znak: DZ.5130.20.2016.AR 1.3. Realizacja zadania przewidziana jest z udziałem środków z Programu Rozwoju Obsza- rów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 1.4. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 1.5. Wykonawca musi uwzględnić: 1) Konieczność uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robot; 2) zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, 3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, 4) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, 5) posiadanie przez cały czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 6) wywiezienie odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizacje oraz składowanie na składowisku odpadów — dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów: Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać te część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 7) uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu, 8) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robot, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 9) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych oraz pokrycia kosztów z tym związanych, oraz pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów. 10) zorganizowanie we własnym zakresie: a) zaplecza budowy, b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp. 1.6. Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami, uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 1.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. 1.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robot, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1 wraz z tabelą elementów ceny ryczałtowej załącznik nr 1a. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1b. 3.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4.Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1. 4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na wezwanie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt IV ppkt 1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może przewidzieć wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. 2. W ofercie należy wskazać, która część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę firm podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach