Przetargi.pl
Remont ulicy Prostej i Łąkowej w gminie Blachownia.

Urząd Miejski w Blachowni ogłasza przetarg

 • Adres: 42-290 Blachownia, ul. Sienkiewicza 22
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 034 3270409, 3270461
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Blachowni
  ul. Sienkiewicza 22 22
  42-290 Blachownia
  tel. 034 3270409, 3270461
  REGON: 00052361400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Prostej i Łąkowej w gminie Blachownia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych w gminie Blachownia uszkodzonych podczas powodzi w czerwcu 2010 roku tj: 1) Zadanie Nr 1. Remont ul. Prostej (droga nr 601 111S) w gminie Blachownia, 2) Zadanie Nr 2. Remont ul. Łąkowej (droga nr 601 108S) w gminie Blachownia, UWAGA!!! Powyższe zadania są finansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, na które nie zostaną mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni, przed upływem terminu składania ofert, 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. II/O Częstochowa 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638 b. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c. W gwarancjach bankowych, d. W gwarancjach ubezpieczeniowych, e. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a. upłynął termin związania ofertą, b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, d. wpłynął wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: b. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn e. leżących po stronie wykonawcy, f. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blachownia.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach