Przetargi.pl
Remont (termomodernizacja) budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Gajowickiej 95 we Wrocławiu

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 50-422 Wrocław, Okólna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 954 217, , fax. 713 441 029
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
  Okólna 2
  50-422 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 954 217, , fax. 713 441 029
  REGON: 32610900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.intibs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (termomodernizacja) budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Gajowickiej 95 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) termomodernizacja budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 95 (budynek magnesów i budynek trawialni). b) modernizacja instalacji zimnej wody (budynek magnesów), 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń administracyjnych. 2) Realizacja Zadania nr 1 obejmującego termomodernizację budynku Magnesów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem pozytywnych odbiorów organów administracji (jeśli są wymagane), rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania Umowy i zostanie zakończona do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 3) Realizacja Zadania nr 2 obejmującego termomodernizację Trawialni wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem pozytywnych odbiorów organów administracji (jeśli są wymagane), rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania Umowy i zostanie zakończona do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 4) Realizacja Zadania nr 3 obejmującego modernizację instalacji zimnej wody w budynku Magnesów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem pozytywnych odbiorów organów administracji (jeśli są wymagane), rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania Umowy i zostanie zakończona do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być złożona na cały zakres zamówienia opisanego w SIWZ i załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.int.pan.wroc.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, 2) Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach