Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dubno - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Dubno.

Gmina Boćki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7319610; 7319620 , fax. 85 7319612
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boćki
  Plac Armii Krajowej 3
  17-111 Boćki, woj. podlaskie
  tel. 85 7319610; 7319620, fax. 85 7319612
  REGON: 05065922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dubno - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Dubno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie: Roboty budowlane remontowe, m.in.: roboty rozbiórkowe remontowanych elementów, roboty murowe, betonowanie posadzek oraz układanie izolacji cieplnej, roboty wykończeniowe w zakresie przygotowania podłoża na ścianach pod szpachlowanie i malowanie oraz układanie glazury, układanie gresu na posadzkach, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, renowację schodów zewnętrznych, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz elektryczne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie remontowanych pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakresu robót, zawarty jest w przedmiarze robót– stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę oraz Kosztorys ofertowy. 2.Wraz z ofertą winny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami Części 10 Instrukcji dla Wykonawców, 2)Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami w Części 11.1. Instrukcji dla Wykonawców, 3)Zobowiązania wymagane postanowieniami zawartymi w Części 11.1 ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach