Przetargi.pl
Remont świetlic wiejskich : Zadanie I Remont świetlicy w m. Toszowice, Zadanie II Remont Centrum Kultury w Rudnej, zadanie III Remont świetlicy w m. Gwizdanów Zadanie IV Remont świetlicy w m. Górzyn, Zadanie V Remont świetlicy w m.Wądroże

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 767 492 117
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 767 492 117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlic wiejskich : Zadanie I Remont świetlicy w m. Toszowice, Zadanie II Remont Centrum Kultury w Rudnej, zadanie III Remont świetlicy w m. Gwizdanów Zadanie IV Remont świetlicy w m. Górzyn, Zadanie V Remont świetlicy w m.Wądroże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie remontu świetlic wiejskich obejmujący Zadanie I Remont świetlicy w m. Toszowice: - demontaż i montaż tablic informacyjnych, instrukcji ppoż. -rozebranie rur spustowych - ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji -przygotowanie elewacji do malowania - malowanie elewacji - malowanie balustrad - wymiana 3 szt drzwi wejściowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. Zadanie II Remont Centrum Kultury w Rudnej –sala oraz bar - demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników - naprawa pęknięć tynków - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- częściowa wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych - zabezpieczenie folią podłóg, drzwi i okien - gruntowanie podłoży preparatami - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr10 do niniejszej specyfikacji. Zadanie III Remont świetlicy w m. Gwizdanów demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników - naprawa pęknięć tynków - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gruntowanie podłoży preparatami - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - uzupełnienie płytek oraz uszczelnień Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji. Zadanie IV Remont świetlicy w m. Górzyn -częściowa wymiana elementów dachu, wymiana kominka wentylacyjnego,ocieplenie dachu styropapą gr 15 cm, demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich, usunięcie przecieku nad pomieszczeniem WC - sala główna- uzupełnienie pęknięć , malowanie drewnianych elementów farbą olejną, wymiana gniazd wtyczkowych , malowanie wszystkich pomieszczeń ( za wyjątkiem kuchni) - wymiana płytek na schodach wejściowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej specyfikacji. Zadanie V Remont świetlicy w m. Wądroże -wiatrołap - wymiana posadzki na płytki gresowe, malowanie ścian - sala główna – wymiana drzwi wejściowych, wymiana kasetonów ( sufit podwieszany),demontaż istniejącej podłogi drewnianej oraz sceny,wykonanie nowej posadzki betonowej , ułożenie płytek gresowych,malowanie wewnętrzne ścian - toalety -kompleksowy remont wraz z wymianą armatury sanitarnej i stolarki drzwiowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Zadanie I Remont świetlicy w m. Toszowice - 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych), Zadanie II Remont Centrum Kultury w Rudnej – 800,00 zł ( osiemset złotych) Zadanie III Remont świetlicy w m. Gwizdanów - 900,00 zł( dziewięćset złotych), Zadanie IV Remont świetlicy w m. Górzyn - 1 700,00 zł ( jeden tysiąc siedemset ) Zadanie V Remont świetlicy w m. Wądroże - 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych). Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031, z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na wykonanie remontu świetlic wiejskich Zadanie I Remont świetlicy w m. Toszowice, Zadnie II Remont Centrum Kultury w Rudnej Zadanie III Remont świetlicy w m. Gwizdanów Zadanie IV Remont świetlicy w m. Górzyn Zadanie V Remont świetlicy w m. Wądroże. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ , przed upływem terminu składania ofert ( tj .przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca , aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty b) innej niż pieniądz - oryginał wadium należy złożyć w kasie UG Rudna a jego kopie dołączyć do oferty Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia , o którym mowa w art 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1. Wypełniony formularz oferty- wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty. 3. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej 4. Kosztorys ofertowy. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4. do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach