Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica

Gmina Osiecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 73 12 107 , fax. (075) 73 12 148
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiecznica
  ul. Lubańska 43
  59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie
  tel. 75 73 12 107, fax. (075) 73 12 148
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osiecznica.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica. Usługa musi być świadczona w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z dnia 21.12.2017 roku a także zapisami Uchwały Nr XXXVI/181/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiecznica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000 zł na warunkach określonych w pkt 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)., gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2. oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO. 3. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach