Przetargi.pl
REMONT STRZELNICY PISTOLETOWEJ W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 – ZADANIE 21827

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT STRZELNICY PISTOLETOWEJ W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 – ZADANIE 21827
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji remontu strzelnicy pistoletowej i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP – zad.21827 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem inwestycji jest remont, przebudowa i dostosowanie istniejącej strzelnicy pistoletowej do prowadzenie strzelania ze średniokalibrowej broni osobistej z wykorzystaniem amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 400 m/s i energią początkową nie większą niż 600 J do celów stałych, na odległość 15 m. Wszystkie elementy zabezpieczające strzelnicy zostały tak dobrane aby posiadały odporność na przebicie amunicją pistoletową o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 400 m/s i energią początkową nie większą niż 600 J. Projektowane zabezpieczenia boczne, kulochwyt główny, zabezpieczenia -przesłony pionowe, zabezpieczenia stanowisk strzeleckich zostały tak dobrane, aby granica stref ochronnych: niebezpiecznej i zagrożenia ograniczała się do strefy strzelań, zabezpieczeń bocznych, ściany tylnej kulochwytu głównego oraz linii ognia. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Poniższa dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego w wersji elektronicznej, w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po zawarciu umowy. Szczegółowy zakres robót określają opracowania : 1. Projekt wykonawczy remontu strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z informacja dotyczacą BIOZ 3. STAN ISTNIEJĄCY Działka na której znajduje się strzelnica pistoletowa jest zabudowana i zagospodarowana. Istniejąca strzelnica posiada ochronne wały ziemne boczne wysokości ok. 2,5m oraz kulochwyt główny wykonany w formie muru z cegły pełnej gr. ok. 60,0 cm wykończony od strony linii strzałów deskami na łatach drewnianych. Na terenie znajdują się zadaszone stanowiska strzeleckie. Zadaszenie w konstrukcji stalowej z dachem i daszkiem ochronnym z blachy trapezowej. Stanowiska są oddzielone przegrodami z desek. Na terenie znajduje się budynek gospodarczo-magazynowy w konstrukcji murowej z cegły pełnej kryty dachem jednospadowym pokryty papą asfaltową. W obecnym stanie technicznym strzelnica nie spełnia warunków wymaganych przepisami, a jej elementy nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń balistycznych przed wyjściem pocisków poza strzelnicę. 5. ROBOTY DO WYKONANIA 5.1. Zakres robót budowlanych wg dokumentacji projektowej: • prace rozbiórkowe i demontażowe; • modernizacja kulochwytu głównego; • wykonanie kulochwytów dolnych; • montaż przesłon pionowych; • montaż zabezpieczeń bocznych; • montaż wiaty stanowiskowej wraz z jej wyposażeniem; • montaż ogrodzenia terenu strzelnicy; • remont istniejącego budynku gospodarczego 5.2 Zakres zadania nieujęty w dokumentacji projektowej: • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej strzelnicy garnizonowej przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności geodezyjnych. • zorganizowanie i przeprowadzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, strzelania sprawdzającego , wg programu strzelań przewidzianego dla danej strzelnicy w celu określenia prawidłowości jej wykonania pod względem eksploatacyjnym, zwłaszcza możliwości zachowania bezpieczeństwa otoczenia i osób. Zasadniczym celem strzelania jest sprawdzenie czy pociski nie opuszczają stref ochronnych. Ww. strzelanie winno zostać przeprowadzone przez jednostkę naukową posiadającą upoważnienie Ministerstwa Obrony Narodowej. • uczestnictwo w przeprowadzanym przez Zamawiającego procesie nadania atestu strzelnicy. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 6.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej: 3 osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym min.: • 3 pracowników ogólnobudowlanych 6.2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. 6.1. przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. 6.1. która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. 6.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia o którym mowa w pkt. 6.1, a w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.6. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 6.1, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 18.160,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 26.04.2019 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 26.04.2019 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000 , z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na remont strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108 – zadanie 21827”. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 14. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach