Przetargi.pl
„Remont stodoły nr inw. 108/97 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 439 900 , fax. 876 443 576
 • Data zamieszczenia: 2020-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Augustów
  ul. Turystyczna 19
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 439 900, fax. 876 443 576
  REGON: 79001121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont stodoły nr inw. 108/97 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zgodnie ze zgłoszeniem polegające na remoncie budynku stodoły nr inw. 108/97 na terenie Nadleśnictwa Augustów w 2020 r. jako działanie projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Lokalizacja: RDLP Białystok, Nadleśnictwo Augustów, Województwo Podlaskie. Stodoła zlokalizowana jest na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów. Mapa lokalizacji stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.Leśnictwo:Brzozowe Grądy; Obręb; Gmina: Balinka; Sztabin;Nr. działki:83/1; Adres leśny:01-01-2-06-83-h-00.Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie istniejącej stodoły o nr. inw. 108/97 położonej na terenie leśnictwa Brzozowe Grądy zgodnie ze Zgłoszeniem, która będzie służyła do przechowywania karmy żubrom w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.Budynek stodoły o konstrukcji drewniano- betonowej. - powierzchnia zabudowy -95,00 m2; - powierzchnia użytkowa – 87,20 m2; - kubatura – 290,00 m3 .Opis ogólny: Konstrukcja obiektu betonowo- drewniana. Wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej na blachę trapezową. Wymiana i naprawa ścian zewnętrznych, szalunek z desek profilowanych. Remont ścian murowanych poprzez uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów. Malowanie i konserwacja ścian przy użyciu środków odgrzybiających i farb konserwujących. Wylanie posadzki. Półka drewniana, ramy górne i płatwie o długości do 4,5 m i przekroju do 10 x 20 cm2 w konstrukcjach dachowych; belki stropowe o szerokości do 220 mm; ślepa podłoga z płyty sklejkowej. Stolarka okienna i drzwiowa. Wykucie ościeżnic o powierzchni do 1 m2 ; założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych; drzwi deskowe rozwierane o skrzydłach pełnych na hakach obsadzonych w ścianie.Roboty zewnętrzne: chodnik z kostki brukowanej; zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ.Przedmiar robót stanowi załącznik do SIWZ: załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie powinny stanowić dla Wykonawcy jedynego źródła informacji co do zakresu rzeczowego oraz technologii robót i usług niezbędnych do wykonania w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie uchybienia i niedoszacowania stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: a)Załącznik nr 10, 10A – Projekt budowlany b)Załącznik nr 8, 9 – Przedmiar robót. Minimalny wymagany okres gwarancji– 24 miesiące od daty jego odbioru przez Zamawiającego. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte przez wykonawcę na jego koszt i jego staraniem. Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ, a także jej pozostałymi załącznikami. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Wszystkie prace wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę spełniających wymagania narzucone obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumentacja dostępna jest na stronie : https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 - sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Szczegóły określa pkt 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 6 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Na ofertę składają się: a)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b)Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 12 SIWZ. Obliczenie ceny należy dokonać poprzez opracowanie kosztorysu ofertowego na podstawie załączonej dokumentacji (projektu oraz pomocniczo przedmiaru). Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót wiążące są postanowienia dokumentacji projektowej. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty całość prac wynikających z dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. c)Informacja o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – na formularzu oferty. d)oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2A oraz 2B do SIWZ. e)W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich – pisemne zobowiązanie tych podmiotów. f)Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium gwarancji – na formularzu oferty, g)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h)Potwierdzenie wniesienia wadium, i) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO – załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach