Przetargi.pl
Remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Mszczonowskiej z ul. Żyrardowską i ul. Skierniewicką w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, Grodziska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 738 25 67
 • Data zamieszczenia: 2023-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  Grodziska 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 22 738 25 67
  REGON: 013269203
 • Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Mszczonowskiej z ul. Żyrardowską i ul. Skierniewicką w Brwinowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie skrzyżowania dróg gminnych ul. Mszczonowskiej z ul. Żyrardowską i ul. Skierniewicką w Brwinowie.2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, normami branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie. Wykonane roboty budowlane mają być, zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia i obejmują wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją budowlaną stanowiący (załącznik nr 5 do SWZ) oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie.3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.4. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 60-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.5. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia polegające na układaniu masy bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach