Przetargi.pl
Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap II

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na remoncie ścian drewnianych, więźby, stropów, sufitów, stolarki otworowej, posadzki, wnętrza, instalacji elektrycznych, a w szczególności: 1)usunięcie istniejących materiałów izolacji szczelin pomiędzy belkami ścian, 2)kwalifikację belek lub ich elementów do wymiany, 3)oczyszczenie powierzchni wszystkich ścian (oprócz określonych w dokumentacji projektowej ścian A,B,L) przez usunięcie starych powłok, murszu i złuszczeń przy zastosowaniu skrobaków, szczotek stalowych i szczotek miękkich, 4)naprawę ścian (od C do K i ściana M) przez wymianę fragmentów lub całych belek, wykonanie fleków wg dokumentacji projektowej i aktualnego stanu elementów, 5)naprawę wiązań węgłowych ścian wymienionych w pkt. 4, przez wymianę fragmentów lub wykonanie fleków wg dokumentacji projektowej i aktualnego stanu elementów, 6)wykonanie iniekcji wgłębnej wzmacniającej wg dokumentacji projektowej i aktualnego stanu elementów, 7)prostowanie ścian w celu ustawienia belek możliwie w jednej płaszczyźnie wg projektu konstrukcyjnego wraz z wykonaniem niezbędnych podparć konstrukcyjnych, 8)wykonanie impregnacji wgłębnej i powierzchniowej elementów ścian preparatami biobójczymi i ogniochronnymi, 9)wykonanie dopasowania kolorystycznego i fakturowego nowych i istniejących elementów drewnianych ścian, 10)wykonanie izolacji międzybelkowej od zewnątrz i od wewnątrz sznurami z wełny szklanej o grubościach dostosowanych do szczelin oraz zamknięcie szczelin mineralną masą uszczelniającą o wypróbowanym i uzgodnionym składzie (zewnątrz i wewnątrz), 11)wykonanie wzmocnienia więźby dachowej wg projektu konstrukcji, 12)rozebranie podłogi poddasza z desek (wraz z wełną mineralną izolacyjną) i ułożenie nowej podłogi z desek diagonalnie wg projektu konstrukcji, 13)założenie nowych podparć (lisic) przy emporze wg projektu konstrukcji, 14)demontaż istniejących okien O1, O2, O3 wraz wykonanie podstemplowania belek nad oknami i renowacja belek ościeży, 15)wykonanie nowych okien O1 i O2 oraz osadzenie ich w ościeżach wg dokumentacji projektowej, 16)wykonanie renowacji okna O3 oraz jego ościeży i powtórne osadzenie wraz z wykonaniem zaprojektowanych zabezpieczeń (szyba P2) wg dokumentacji projektowej, 17)renowację istniejącego okienka okrągłego wg dokumentacji projektowej, 18)regulację drzwi wejściowych głównych, wewnętrznych i wejściowych na emporę po wykonaniu prostowania, stabilizacji i wzmocnieniu ścian oraz pozostałej konstrukcji budynku (strop, więźba, lisice), 19)oczyszczenie powierzchni wewnętrznej belek oraz usunięcie pozostałych istniejących materiałów izolacji szczelin pomiędzy belkami ścian, 20)kwalifikowanie belek od strony wnętrza do uzupełniającego flekowania i wzmacniania, 21)wykonanie uzupełnień, flekowania i wzmocnienia oraz impregnacji wgłębnej wzmacniającej i powierzchniowej wg dokumentacji projektowej, 22)wykonanie ujednolicenia kolorystycznego i fakturowego ścian, empory od strony wnętrza oraz wykonanie malowania koloryzującego tych elementów i powierzchni, 23)wykonanie izolacji szczelin międzybelkowych w ścianie sznurami z wełny szklanej o grubościach dostosowanych do szczelin oraz zamknięcie szczelin mineralną masą uszczelniającą o wypróbowanym składzie, 24)demontaż istniejącej drewnianej podsufitki i założenie nowej podsufitki wraz z listwami brzegowymi po oczyszczeniu i impregnacji belek stropowych i założenie izolacji z płyt z wełny mineralnej (według dokumentacji projektowej), 25)założenie listew fasetowych, demontaż starej klapy wyłazowej na poddasze i montaż nowej klapy, 26)wykonanie impregnacji podsufitki i ujednolicenia kolorystycznego z pozostałymi powierzchniami wnętrza, 27)oczyszczenie mechaniczne i zmycie zanieczyszczeń na posadzce klinkierowej z użyciem preparatów czyszczących, 28)przegląd i kwalifikowanie elementów i powierzchni posadzki do wymiany lub miejscowej naprawy, 29)rozebranie posadzki w przedsionku (wieża) i na trasach projektowanej instalacji elektrycznej pod posadzką z wykorzystaniem materiału rozbiórkowego do powtórnego wykorzystania, 30)odtworzenie posadzki w miejscach rozbiórek i po wykonaniu projektowanych tras i urządzeń instalacji elektrycznej, wykonanie dodatkowych miejscowych napraw posadzki przy użyciu materiałów renowacyjnych, 31)naprawa i wykonanie nowych spoin w posadzce (wykucie i powtórne wypełnienie) oraz wykonanie kolorowania ujednolicającego cegieł i spoin posadzki wraz z impregnacją, 32)demontaż dwóch istniejących żyrandoli, ich renowacja i powtórny montaż z nowymi źródłami światła, 33)demontaż istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych (z wyłączeniem instalacji sygnalizacji pożarowej), 34)montaż nowej rozdzielnicy i skrzynki hermetycznej wraz z ich wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową, 35)wykonanie wszystkich objętych dokumentacją projektową podłączeń w skrzynkach i rozdzielnicy, 36)wykonanie nowych połączeń przewodami w osłonie zgodnie z dokumentacją projektową, 37)założenie i podłączenie nowych gniazd wtykowych, puszek rozdzielczych, odgałęźników, 38)montaż nowych opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, 39)wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów nowej instalacji elektrycznej, 40)wykonanie uzupełnienia instalacji SAP o jedną czujkę i ewentualne inne brakujące elementy oraz ponowne uruchomienie instalacji, 41)wykonanie pozostałych prac związanych z robotami budowlanymi w tym: a.demontaż i powtórny montaż instalacji alarmu przeciwpożarowego wg bieżących potrzeb, b.niezbędne próby materiałowe, kolorystyczne i inne, które będą prowadzić do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków i Projektantem w celu właściwej realizacji robót budowlanych, c.montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych wszelkiego typu, niezbędnych do realizacji robót budowlanych, d.montaż, utrzymanie i demontaż dodatkowych wzmocnień i podparć oraz zabezpieczeń elementów drewnianych kościółka niezbędnych do realizacji robót budowlanych, e.odtworzenie trawników po robotach budowlanych. 2.Szczegółowy zakres prac związanych z remontem ścian zrębowych drewnianego kościółka pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu zawierają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3.Materiały (wyroby), które zostaną wbudowane, powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4.Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i technicznych. W przypadku materiałów i wyrobów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej. 5.Uwaga: w kwalifikacji elementów do wymiany należy stosować zasadę maksymalnego zachowania substancji oryginalnej przy zastosowaniu iniekcji wzmacniającej strukturę z uwzględnieniem zaleceń opisanych w dokumentacji projektowej. 6.Uwaga: Do wymiany, uzupełniania lub flekowania elementów należy stosować wyłączenie wyselekcjonowanego drewna modrzewiowego, zabezpieczonego odpowiednimi środkami ochronnymi biologicznymi, przeciwpożarowymi. 7.Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 1)Dokumentacji projektowej opracowanej przez LIG - Usługi Projektowo Budowlane Seredyński Piotr, ul. Bolesława Prusa 96/4, 50-316 Wrocław, pt. Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, 2)Ogólnych wytycznych do projektowania i wykonania: oznakowania pionowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, 3)Pozwolenia na budowę - decyzja Prezydenta Wrocławia nr 4039/2015 z dnia 3.08.2015r. i nr 4660/2015 z dnia 01.09.2015r. 4)Projektu organizacji ruchu - opracowanego przez Wykonawcę. 8.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach