Przetargi.pl
Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (Działka nr 352, obręb 4 Miasto Chojnów)

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Michała Drzymały 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188370, 8188371 , fax. 076 8188372
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Michała Drzymały 30 30
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188370, 8188371, fax. 076 8188372
  REGON: 39040172200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (Działka nr 352, obręb 4 Miasto Chojnów)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: - projekcie budowlanym, - szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W opisie przedmiotu zamówienia dokumentem pomocniczym jest przedmiar robót. Ofertę należy przygotować po dokonaniu szczegółowej wizji w terenie. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chzgkim.chojnow.eu, bip.chojnow.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach