Przetargi.pl
„Remont schodów zewnętrznych i przebudowa podjazdu w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-390 Wałbrzych, Kasztanowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6497175 , fax. 74 6497112
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6497175, fax. 74 6497112
  REGON: 00001775600198
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont schodów zewnętrznych i przebudowa podjazdu w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem okładzin schodów zewnętrznych, przebudową podjazdu celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą balustrad stalowych w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 10. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określają: Projekt Budowlany, Przedmiary robót oraz STWIORy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert: 1.1. Część nr 1 - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 1.2. Część nr 2 – w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta wraz z załącznikami. 2. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie (lub przez mocodawcę). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożone w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcie ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach