Przetargi.pl
Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 17030000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie w zakresie określonym w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej - załączniku nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia opisują następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert wskazanego w rozdziale XIV pkt. 1 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2.Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia z art.25a ust.1 ustawy Pzp -Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) –wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego. Nie wykazywać pozycji dotyczących robót towarzyszących i tymczasowych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku braku w ofercie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach