Przetargi.pl
Remont sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych – I etap w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Klonowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 2974532-66 , fax. 48 2974532-66
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
  ul. Klonowa 4
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 48 2974532-66, fax. 48 2974532-66
  REGON: 97092000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubiejewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych – I etap w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych – I etap w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie.. Zakres rzeczowy dla w/w zadania: 1. Sala gimnastyczna: -wykonanie tynków gipsowych ścian i sufitów - roboty malarskie -wymiana posadzki z klepki na posadzkę z klepki dębowej kl I grub. 22mm -montaż stolarki drzwiowej -montaż rolet zaciemniających -montaż siatek w oknach - wymiana opraw elektrycznych 2. Archiwum, p. pielęgniarki - wykonanie tynków gipsowych ścian i sufitów - roboty malarskie -wymiana posadzki z płytek na posadzkę z gresu -montaż stolarki drzwiowej - wymiana opraw elektrycznych 3. Szatnio łazienki - wykonanie tynków gipsowych sufitów - roboty malarskie -wymiana posadzki z płytek na posadzkę z gresu - wymiana glazury na ścianach - montaż ścianek z HPL -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż stolarki drzwiowej - wymiana opraw elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł.(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100); 2) wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą; 3) wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do 25.06.2019 r tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; tj. do 25.06.2019 r 4) wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 Pzp: a) pieniądzu: na rachunek bankowy zamawiającego: NBP Warszawa 63 1010 1010 0065 6513 9120 0000 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego); b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620). 5) wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie kserokopii i załączyć do oferty, natomiast oryginał załączyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą jednakże nie powinno stanowić jej integralnej części. 6) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.; 7) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 9) zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach