Przetargi.pl
Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sabały 53B w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sabały 53B w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót: • odbicie odparzonych tynków wewnętrznych, • skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach, • skucie glazury, • rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa, • rozebranie boazerii, • rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału) • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie tapet i innych okładzin ściennych • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami • zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami • zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami • zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy, • wykucie kołków, gwoździ , haków • demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy • wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży • wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż progów drzwiowych • wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych, • wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów • zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy. • dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej, • wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo • wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia • regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć okiennych • montaż nawiewników okiennych, • wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych , • wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej • wymiana kratek wentylacyjnych, • wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, • wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego, • ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług • wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki • ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii, • wymiana lub ułożenie wykładziny PCV • montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek • wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych, • obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury oraz montażem drzwiczek rewizyjnych, • ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne, • ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience wraz z listwami wykończeniowymi PCV, • wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu, • cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem • uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III, • zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach wraz z otynkowaniem • zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem • przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa ) • wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu z wypełnieniem wełną) • wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi, • wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami, • przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności • ługowanie farby olejnej z tynków lamperii • przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet, • gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, • malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni wc. łazienki) • malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych, • malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy, • malowanie farbą olejną stolarki okiennej • malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych • wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej • zabezpieczenie posadzek folią polietylenową • zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową • mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików • mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek • mycie parapetów wewnętrznych • mycie wyposażenia po robotach malarskich, • wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją • sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100% własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską, • dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu. • inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania podstawowych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w: a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego 47 1030 1508 0000 0005 5087 3087, z dopiskiem “ wadium w postępowaniu na Remont pustostanu lokalu mieszkalnego w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PZ.26.2.7.2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn.zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20.1. SIWZ. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom. 5. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu. 6. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) należy złożyć w kopercie wraz z ofertą (nie łączyć trwale z ofertą). Kopię wniesienia wadium Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a. oraz 46 ust. 5 pkt. 1), 2) i 3) ustawy. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) SIWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy”, "nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie (w tym również na przedłużony okres związania ofertą) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Ponowne wniesienie wadium 1) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w: a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego 47 1030 1508 0000 0005 5087 3087, z dopiskiem “ wadium w postępowaniu na Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PZ.26.2.5.2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn.zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20.1. SIWZ. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom. 5. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu. 6. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) należy złożyć w kopercie wraz z ofertą (nie łączyć trwale z ofertą). Kopię wniesienia wadium Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a. oraz 46 ust. 5 pkt. 1), 2) i 3) ustawy. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 14.2. lit. b) do 14.2. lit. e) SIWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy”, "nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie (w tym również na przedłużony okres związania ofertą) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Ponowne wniesienie wadium 1) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach