Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 922 833 , fax. 257 922 833
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 15
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 257 922 833, fax. 257 922 833
  REGON: 30462200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wegrow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznego dla Centralnego Laboratorium Szpitala Powiatowego w Węgrowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 (Formularz cenowy) i Załączniku nr 3 (Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych analizatora) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu nie określa szczegółowych wymagań, a za spełnienie warunków uzna złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji, Formularz cenowy, 3. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji, Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych analizatora. 4. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji; 4.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. 4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie. 5. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. 6. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających podstawę dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 186) i przepisami wykonawczymi i udostępnienie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 Specyfikacji. 7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust. 5, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach