Przetargi.pl
Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w branży budowlanej. Roboty budowlane mają odbywać się zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 14 lipca 2017 r zmieniające rozporządzenie. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót: • odbicie odparzonych tynków wewnętrznych, • skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach, • skucie glazury, • rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa, • rozebranie boazerii, • rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału) • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie tapet i innych okładzin ściennych • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami • zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami • zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami • zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy, • wykucie kołków, gwoździ , haków • demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy • wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży • wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż progów drzwiowych • wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych, • wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów • zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy. • dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej, • wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo • wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia • regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć okiennych • montaż nawiewników okiennych, • wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych , • wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej • wymiana kratek wentylacyjnych, • wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, • wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego, • ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług • wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki • ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii, • wymiana lub ułożenie wykładziny PCV • montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek • wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych, • obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury oraz montażem drzwiczek rewizyjnych, • ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne, • ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience wraz z listwami wykończeniowymi PCV, • wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu, • cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem • uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III, • zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach wraz z otynkowaniem • zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem • przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa ) • wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu z wypełnieniem wełną) • wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi, • wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami, • przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności • ługowanie farby olejnej z tynków lamperii • przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet, • gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, • malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. łazienki) • malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych, • malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy, • malowanie farbą olejną stolarki okiennej • malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych • wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej • zabezpieczenie posadzek folią polietylenową • zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową • mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików • mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek • mycie parapetów wewnętrznych • mycie wyposażenia po robotach malarskich, • wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją • sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100% własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską, • dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu. • inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania podstawowych robót budowlanych. Szczegółowe dane określające zakres prac remontowych lokali znajdują się w przedmiarach robót dla poszczególnych lokali. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1. Oferta powinna składać się z: 11.1.1. wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 11.1.2. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 11.1.3. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 11.1.4. dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 11.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 11 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) 13.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 13.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach