Przetargi.pl
Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pojemniki potrójne góra-dół do pobierania krwi. Wielkość zamówienia: 33098 sztuk. Opis przedmiotu zamówienia 1. Pojemniki do pobierania krwi, produkcji koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego w roztworze wzbogacającym osocza świeżo mrożonego (możliwa produkcja koncentratu krwinek płytkowych z kożuszka). 2. Pusty pojemnik górny o pojemności max. 600ml, min. 500 ml, pojemnik środkowy z 63ml CPD do pobierania 450ml krwi oraz pojemnik dolny zawierający 105 ml+/- 5 ml płynu SAGM lub ADSOL o pojemności max 600 ml, min. 500 ml. 3. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa umożliwiającego przechowywanie zarówno KKCz, osocza jak i płytek krwi . 4. Umożliwiają pobranie 450 ml krwi pełnej. 5. Brak strontów i zmian płynu konserwującego. 6. Dren do pobierania krwi zakończony ostrą igłą z dodatkową osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu. Konstrukcja igły gwarantuje zapobieganie wycinania skóry, tkanki podskórnej i żyły. 7. Wszystkie dreny są elastyczne, łatwe w rolowaniu, umożliwiają wykonanie trwałych zgrzewów oraz zadziałanie zacisków wagomieszarek. 8. Nadruki na drenach wymagane tylko na drenie służącym do wykonania pilotek. 9. Dren biegnący od dawcy(dren czerpalny) ma być podłączony w dolnej części pojemnika z CPD zaopatrzony w zastawkę uniemożliwiającą przedostanie się płynu CPD powyżej połączenia drenu czerpalnego z drenem biegnącym do pojemnika próbówkowego. Dren biegnący od dawcy (dren czerpalny) przed użyciem nie może zawierać płynu. 10. Długość drenów pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na osocze 58cm +/- 5cm. 11. Długość drenów pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na KKCz 45cm +/- 5cm. 12. Długość drenu czerpalnego od pojemnika do podstawy igły max. 165 cm min. 120 cm 13. Długość drenu biegnącego do pojemnika próbkowego max. 30cm +/-5cm, min. 20 cm +/- 5 cm. 14. Etykiety wykonane zgodnie z wymaganiami ISO i ISBT. Etykiety wykonane z tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne, umożliwiają przyklejenie własnej etykiety. 15. Dopuszczalne oznaczenia na etykietach w formie piktogramów. Etykiety posiadają informacje o rodzaju i ilości płynu konserwującego oraz przeznaczeniu pojemnika, numer pojemnika oraz numer serii w postaci kodu kreskowego. 16. Pojemniki pakowane w indywidualne opakowania, pojedynczo lub podwójnie wykonane z folii przeźroczystej, zapewniające szczelność i sterylność. Rodzaj sterylizacji dopuszcza użycie pojemnika w ciągu 10 dni od otwarcia opakowania bezpośredniego lub pośredniego. 17. Pojemniki zaopatrzone w pojemnik na pierwszą krew do pobrania próbek z portem umożliwiającym pobranie próbek do badań w systemie próżniowym. Dren czerpalny oraz dren biegnący do pojemnika próbkowego wyposażony w zaciski uniemożliwiające ich zdjęcie z drenów. 18. Króćce udrażniające przepływ między pojemnikami są przezroczyste i dają się łatwo wyłamać. 19. Roztwór wzbogacający ADSOL lub SAGM umożliwia przechowywanie otrzymanego KKCz w standardowo przyjętym zakresie temperatur od 2 do 6 stopni C przez 42 dni. 20. Pojemniki są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. 21. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. Okres ważności od dnia dostawy nie krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów : 1. instrukcja w języku polskim, 2. deklaracja zgodności, 3. dokument CE, 4. zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 5. próbka oferowanego produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141613-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach