Przetargi.pl
„Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 2 pustostany - 2 części), Część I - lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie, Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Muszkieterów 26 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”,

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, , fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 2 pustostany - 2 części), Część I - lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie, Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Muszkieterów 26 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanów na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy według wykazu adresowego- załącznik nr 1. Opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac. Roboty budowlane maja odbywać się zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 51 z późn. zm.)oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2017 r poz. 2285 z poźn.zm). 2. Przedmiot i zakres robót zgodny z kosztorysami ofertowymi, obejmuje między innymi: ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH OKREŚLONYCH TYPOWANIEM Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI Roboty rozbiórkowe Roboty tynkarskie Roboty malarskie Roboty posadzkowe Roboty gipsowe Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Wymiana instalacji wod. –kan. oraz urządzeń sanitarnych Doposażenie w urządzenia sanitarne Montaż osprzętu sanitarnego Montaż urządzeń gazowych Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej Wymiana instalacji elektrycznej Montaż osprzętu elektrycznego Sprawdzenie instalacji elektrycznej i sporządzanie protokołu dla dostawcy energii Doposażenia w obwody grzewcze elektryczne oraz urządzenia grzewcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz Oferty– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a pzp – tj. zaistnienia okoliczności o których mowa w Rozdziale V SIWZ składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2. dowodów, o których mowa w rozdz. XVII SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego). 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach