Przetargi.pl
Remont Przedszkola Miejskiego nr 51 w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Przedszkola Miejskiego nr 51 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem nin. zmówienia jest wykonanie remontu dachu oraz sanitariatów strony lewej na parterze i I piętrze z uwzględnieniem elementów branżowych. 2. Wykonawca winien udzielić zamawiającemu co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj. że: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Warunki szczegółowe stawiane przystępującym do przetargu. Wykonawca winien: 1) wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu dachu w technologii pianki PUR oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie, 2) wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną w zakresie robót wewnętrznych oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie 3) wykazać, iż co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie oraz aktualny wpis na listę Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Warunki udziału w postępowaniu wykonawca winien z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.) - spełnić najpóźniej na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg formuły spełnia- nie spełnia. 5. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. aktualny - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 4. aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z określonym warunkiem; 7. dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z określonym warunkiem. oraz - jeżeli dotyczy (tj. jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał potencjał techniczny i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów) 8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach