Przetargi.pl
Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka ogłasza przetarg

 • Adres: 11015 Olsztynek, ul. Ratusz
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 51954 50 , fax. 895 195 457
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
  ul. Ratusz 1
  11015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 51954 50, fax. 895 195 457
  REGON: 52933800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olsztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień dla zadania zapisanego w budżecie pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”. 2. Zadanie objęte jest decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę numer Onk/9/2018 z dnia 16 marca 2018 r. wraz z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Decyzja została wydana przez Starostę Olsztyńskiego. 3. Zadanie realizowane przy pomocy środków dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, (Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Priorytet inwestycyjny 6 C – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego). 4. Budynek wieży ciśnień będzie pełnił funkcję zaspokojenia celów społecznych – szkoleniową, konferencyjną, multimedialną z częścią widokową i rekreacyjną. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę w poziomie ±0,00 o salę wielofunkcyjną, pomieszczenia WC, szatnię, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie techniczne. 5. Lokalizacja i stan istniejący: 1) Budynek wieży ciśnień zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/2, obręb numer 4, miasta Olsztynek przy ulicy Górnej 1A. Projektem objęte są dodatkowo działki 21/3, 21/4, 21/6, 21/7, 21/8 i 23, obręb numer 4, miasta Olsztynek. 2) Wszystkie działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 3) Budynek wieży ciśnień wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-2629 i podlega ochronie prawnej. 4) Wieża ciśnień zbudowana w 1906 r. Konstrukcja wieży wykonana ze szkieletu żelbetonowego (słupy połączone poprzecznymi ryglami). Wypełnienie szkieletu z cegły ceramicznej. Na trzonie wieży umieszczony pierścieniowy, betonowy zbiornik na wodę, nadwieszony nad trzonem o średnicy 7,5 m. Ściany zewnętrzne zbiornika stanowią jednocześnie ściany głowicy, od zewnątrz licowane cegłą klinkierową. Głowica nakryta jest dachem kopulastym z wieżyczką wywietrznika, kopuła żelbetowa pokryta dachówką karpiówką. W trzonie wprowadzone są dwa stropy. Wejście do wieży z małego budynku o konstrukcji żelbetowej, dach budynku kryty dachówką karpiówką. Wieża w planie ośmiokątna, od strony południowo-zachodniej przedsionek na planie prostokąta. Trzon wieży podpiwniczony. Elewacja tynkowana, w tynku widoczne narożne słupy konstrukcji żelbetowej. Elementem wtórnym, dobudowanym od strony północno-wschodniej wieży w późniejszych latach, jest pomieszczenie pełniące funkcję techniczną. Pomieszczenie powiązane wysokościowo z wieżą na poziomie piwnicy i zagłębione w terenie do poziomu dachu. Budynek obecnie jest niewykorzystywany. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną – w złym stanie technicznym. Obiekt nie posiada wentylacji grawitacyjnej. 5)Teren objęty zadaniem jest znacznie zróżnicowany wysokościowo. 6) Charakterystyczne parametry budynku: a) powierzchnia zabudowy wieży ciśnień: 57,44 m2, b) powierzchnia netto obiektu: 188,68 m2, c) kubatura istniejącej wieży: 1252,10 m3, d) wysokość istniejącej wieży od najniżej położonego wejścia: 34,42 m. 6. Zakres prac związanych z przebudową i rozbudową wieży ciśnień: 1) W ramach planowanej inwestycji zaplanowano: a) rozbiórka wtórnego pomieszczenia technicznego przy wieży, b) wykonanie nowej posadzki w istniejącej wieży ciśnień i przedsionku wraz z jej podniesieniem, izolacją przeciwwilgociową i termiczną, c) wykonanie przepon izolacyjnych poziomych od zewnątrz z wewnętrzną elastyczną, mineralną hydroizolacją w ścianach istniejących wieży ciśnień wg wybranego systemu, d) rozbiórka schodów w przedsionku wieży i wykonanie nowych, e) wykonanie nowych stropów w wieży wg dokumentacji, f) rozbiórka istniejących schodów drewnianych w wieży i wykonanie nowych żelbetowych, g) wykonanie szybu windowego pełnego do poziomu +3,80, na pozostałych poziomach szyb windy przeszklony, h) w wieży oczyszczenie, skucie istniejących odparzonych i zagrzybiałych tynków i wykonanie nowych, i) oczyszczenie ścian zewnętrznych wieży i przedsionka, skucie istniejących odparzonych tynków i wykonanie nowych, j) wykonanie i renowacja elewacyjnych detali architektonicznych między przyporami pod zbiornikiem betonowym wieży – z płyt włókowo-cementowych, k) wymiana stolarki okiennej stalowej w wieży i przedsionku wieży na stolarkę aluminiową wykonaną na wzór okien istniejących, l) wymiana drzwi zewnętrznych do przedsionka wieży, wykonanych na wzór istniejących, m) zachowanie i przełożenie drzwi do projektowanego otworu drzwiowego w poziomie ±0,00, po ich uprzedniej renowacji, n) wykucie otworu drzwiowego w poziomie +3,80 na taras zielony wg rysunków w miejscu istniejącego okna stalowego, o) w poziomie antresoli widokowej - poziom +23,10, wykonanie otworów na przeszklenia aluminiowe, p) konserwacja, zabezpieczenie dachu i wymiana pokrycia dachowego nad przedsionkiem wieży, antresolą widokową i wieżyczką zwieńczającą wieżę ciśnień, q) ocieplenie wieży od strony wewnętrznej płytami mineralnymi z betonu komórkowego do wysokości antresoli widokowej, powyżej płytami ze skalnej wełny mineralnej, r) likwidację wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych wg projektów branżowych, s) wydzielenie pożarowo wieży z oddymianiem i napowietrzaniem, t) wykonanie rozbudowy jako budynku jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego w technologii tradycyjnej ze stropodachem nie wentylowanym w postaci monolitycznej żelbetowej płyty stropowej i ułożonymi na niej warstwami izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej oraz zielonego dachu intensywnego. 7. Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy: a) powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 214,10 m2, b) powierzchnia netto rozbudowy: 124,72 m2, c) kubatura po rozbudowie: 1825,50 m3, d) wysokość rozbudowy do attyki: 5,00 m, e) szerokość rozbudowy: 9,64 m, f) długość rozbudowy: 18,34 m. 8. Projektowane instalacje w budynku: a) instalację zimnej wody, b) instalację ciepłej wody użytkowej, c) instalację kanalizacji sanitarnej, d) instalację centralnego ogrzewania, e) instalację gazową, f) instalację wentylacji mechanicznej, g) instalację gniazd wtyczkowych, h) instalację oświetlenia, i) instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych, j) instalację ochrony przepięciowej, k) zasilanie urządzeń branży sanitarnej, l) oddymianie z napowietrzaniem mechanicznym, m) system sygnalizacji pożaru. Obiekt będzie wyposażony w oznakowanie ewakuacyjne. 9. Równoważność: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego rozumie się wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje i aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy. 12. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczenie przechowywanych materiałów budowlanych. 13. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadeklarowania odnawiania polisy na okres wykonywania obowiązków umownych. 14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Koszt wizji w terenie ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 16. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót załączonych do SIWZ. 17. Zamawiający oświadcza, iż przedmiary nie stanowią samoistnej podstawy wyceny, są jedynie pomocnicze. Podstawą wyceny jest dokumentacja techniczna zadania (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), a także wizja w terenie. 18. Zatrudnienie: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy* (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późniejszymi zmianami). * art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.– Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie prac: przygotowawczych i rozbiórkowych, dekarskich, ciesielskich, murarskich, tynkarskich, ziemnych oraz ogólnobudowlanych; zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666). 3) Szczegółowy opis sposobu weryfikacji zatrudnienia pracowników został opisany w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą). Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci doświadczenia w zakresie robót budowlanych będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 punkty 1) – 6) niniejszej SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach