Przetargi.pl
Remont pomieszczenia studia w bud. nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Instytucja Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczenia studia w bud. nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczenia studia w bud. nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy. Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: rozebranie: posadzki z tworzyw sztucznych, legarów, wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej, założenie listew przyściennych, gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów, przyklejenie elementów wygłuszających ściany, wygłuszenie stolarki drzwiowej pianką, wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki, Roboty elektryczne obejmują: roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnętrznej (gniazda wtyczkowe, ułożenie przewodów kabelkowych, przygotowanie podłoża i montaż panelu LED On Air)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach