Przetargi.pl
REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI RODZINNEJ przy ul. Dąbrowszczaków 5 a - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6194756 , fax. 022 6193560, 6196138
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Jagiellońska 34 34
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6194756, fax. 022 6193560, 6196138
  REGON: 00031141500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI RODZINNEJ przy ul. Dąbrowszczaków 5 a - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo- budowlanych w gabinetach lekarskich, rejestracji, sanitariatach i części korytarzy w Przychodni Rodzinnej przy ul. Dąbrowszczaków 5a SZPZLO Warszawa Praga- Północ zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączonej do SIWZ dokumentacji : - Projekt budowlany, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach