Przetargi.pl
dostawa materiału siewnego traw

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8851453 , fax. 022 6519284
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 11
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8851453, fax. 022 6519284
  REGON: 00000178400039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzdwilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiału siewnego traw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiału siewnego traw, określonych we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Krótki opis części zamówienia: Zadanie I nasiona koniczyny czerwonej Merviot 250 kg, Zadanie II nasiona koniczyny białej Alice 200 kg, Zadanie III nasiona traw, mieszanka Country 2013 400 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzdwilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach