Przetargi.pl
Remont pomieszczeń podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie w oparciu o standard Dostępność Plus dla zdrowia

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W WOŁOMINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 787 54 16
 • Data zamieszczenia: 2023-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W WOŁOMINIE
  ul. Wileńska 74
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. (22) 787 54 16
  REGON: 017245116
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zozwolomin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie w oparciu o standard Dostępność Plus dla zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.„Remont pomieszczeń podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie w oparciu o standard Dostępność Plus dla zdrowia” realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia.2. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty pomieszczeń z podziałem na zadania wyodrębnione w postaci przedmiarów i kosztorysów:1 PROGRAM „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”Przedmiar – P – Wołomin - Przychodnia2 POZA PROGRAMEM „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”Przedmiar – P – Wołomin – poza programem Dostępność Plus3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ składające się z przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Opisu robót remontowych do wykonania w wybranychpomieszczeniach Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie oraz Projektu wnętrz wykonanego w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i kobiet ciężarnych w ramach programu "DOSTĘPNOŚĆ PLUS dla zdrowia" - załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełniącą funkcję kierownika budowy lub kierownika robót oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót dla co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz. 1646 ).2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach