Przetargi.pl
Remont pomieszczeń Działu Farmacji (budynek A)

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45066 Opole, ul. Reymonta
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01 , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  ul. Reymonta 8
  45066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, fax. 077 453-61-06
  REGON: 64013600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Działu Farmacji (budynek A)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Działu Farmacji (budynek A) zgodnie z przedmiarami robót. Zakres remontu pomieszczeń o numerach inwentaryzacyjnych 31.1 do 31.4 jest następujący: 1)Skucie ze ścian starej okładziny z płytek ceramicznych i ułożenie nowych fartuchów z płytek wyłącznie przy punktach sanitarnych. 2)Usunięcie listew instalacji elektrycznej na sufitach. 3)Przetarcie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. 4)Ułożenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 5)Obudowa płytami karton – gipsowymi na stalowym stelażu kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu 31.1. 6)Wymiana istniejącej wykładziny PVC na nową, również z PVC z konserwacją, na warstwie wyrównawczej gr. 5 mm, a w pomieszczeniu 31.4 o gr. 10 mm. Dodatkowo w tym ostatnim pomieszczeniu należy wykonać izolację p. wodną z folii płynnej. 7)Demontaż umywalek i zlewozmywaków wraz z bateriami i montaż nowej umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym 31.4. 8)Założenie listew ochronnych na narożach wszystkich otworów. 9)Oględziny i sprawdzenie istniejącej instalacji pod względem możliwości jej demontażu bez szkody dla innych użytkowników obiektu. 10)Wykucie bruzd i ułożenie pozostających i czynnych instalacji elektrycznych i przeciwpożarowej podtynkowo. 11)Wymiana opraw oświetleniowych, źródeł światła i osprzętu podtynkowego. 12)Częściowa wymiana instalacji sygnalizacji pożaru, podłączenie jej do istniejącego systemu (pętli w budynku „A”), zaprogramowanie centrali, uruchomienie i sprawdzenie działania potwierdzone protokołem w formie pisemnej. 13)Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oraz pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego. Sporządzenie protokołów w formie pisemnej. 14)Posprzątanie po robotach remontowych. 15)Wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączonych do SIWZ przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach