Przetargi.pl
Remont pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+ w Mielcuchach

Gmina Czajków ogłasza przetarg

 • Adres: 63-524 Czajków, Czajków 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 311 006 , fax. 627 311 034
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czajków
  Czajków 39
  63-524 Czajków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 311 006, fax. 627 311 034
  REGON: 25085559300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czajkow-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+ w Mielcuchach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach robót w zakresie remontu pomieszczeń budynku po szkole podstawowej na potrzeby utworzenia Klubu Senior+. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych ścianek działowych i metalowych futryn, wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowych futryn i drzwi, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych i robót wykończeniowych. Obiekt składać się będzie z następujących pomieszczeń: pomieszczenie socjalne, wiatrołap, hall, szatnia, pokój klubowy, WC personelu, WC damskie/niepełnosprawnych, WC męskie, pomieszczenie porządkowe, korytarz, gabinet fizjoterapii, korytarz, sala spotkań. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku. Jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach