Przetargi.pl
Remont pomieszczeń 04 i 05 w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby laboratorium Wydziału Inżynierii wraz z dostawą i montażem urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń 04 i 05 w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby laboratorium Wydziału Inżynierii wraz z dostawą i montażem urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu pomieszczeń 04 i 05 w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby laboratorium Wydziału Inżynierii wraz z dostawą i montażem urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu. 1.1. W trakcie prac pomieszczenia nie będą użytkowane. 1.2. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych oraz usług budowlanych w zakresie określonym powyżej i opisanym w dokumentacji projektowej. Zakres robót szczegółowo obejmuje dokumentacja projektowa, wytyczne realizacyjne stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania robót. Uwaga: dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót; wycenę należy oprzeć na dokumentacji . Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45331220-4 - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45332300-6 - roboty instalacyjne kanalizacyjne 45317300-5 - elektryczne urządzenia rozdzielcze 45311000-0 - roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45214220-8 - roboty budowlane w zakresie szkół średnich 1.4. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien prowadzić wszelkie prace głośne poza godzinami pracy pracowników administracyjnych 7:30 do 15:30 w dni robocze Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia pylenia a także do cyklicznego sprzątania również poza wydzielonymi strefami prowadzenia robót, tak, by umożliwić korzystanie z obiektu w niezbędnym zakresie. 2. Demontaż istniejących urządzeń i powtórny montaż leży po stronie użytkownika przed przekazaniem pomieszczeń do remontu a następnie po odebraniu pomieszczenia po remoncie. Zabezpieczenie istniejącej instalacji, która nie jest zmieniana będzie w zakresie Wykonawcy (zdjęcia w załączeniu do SIWZ). 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 29.06.2020 do 15.10.2020 r. Szczegóły dotyczące terminu wykonania, jego poszczególnych etapów i warunków realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 10 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Oferta musi się składać z: 1. oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1.2. w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 1 ppkt 4 SIWZ); 4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 4 SIWZ). II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach