Przetargi.pl
Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy, oznaczony nr II 8-nawierzchnia gruntowa utwardzona - leśnictwo Wrząca, leśnictwo Wyszyna

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Chopina 70
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2785441 , fax. 063 280300
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
  ul. Chopina 70 70
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2785441, fax. 063 280300
  REGON: 31051289800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.lasy.gov.pl/turek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy, oznaczony nr II 8-nawierzchnia gruntowa utwardzona - leśnictwo Wrząca, leśnictwo Wyszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy, oznaczony nr II 8-nawierzchnia gruntowa utwardzona - leśnictwo Wrząca, leśnictwo Wyszyna. Przedmiot zamówienia jest inwestycją realizowaną przez Zamawiającego i związaną z realizacją operacji w ramach Programu w zakresie osi 2 -Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, działania: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, schemat: I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa II. Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego Realizacja zamówienia ma na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez dostosowanie w/w drogi do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu robót drogowych obejmujące: roboty przygotowawcze , roboty ziemne wraz z odwodnieniem podłoża oraz roboty nawierzchniowe. 1.Wymagania dotyczące robót: Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami b.h.p, ppoż. i poleceniami inspektora nadzoru lub osoby reprezentującej Zamawiającego. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji 2.Wymagania dotyczące materiałów: Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną, a także posiadać parametry zalecane lub równoważne dla materiałów lub urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji technicznej zamówienia. 3.Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Prace winny być wykonane w oparciu o dokumentacje techniczną dołączoną do SIWZ (przedmiar robót , projekt budowlano - techniczny). 4.Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia, w trybie i na zasadach określonych w umowie. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w zał. nr 6( przedmiar robót) oraz zał. nr nr od 7 do 61 (projekt budowlano-techniczny, mapy, szkice, itp.) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Wysokość wadium - 20.000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 76-1090-1229-0000-0000-2201-9173 5.Wadium należy wnieść do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.lasy.gov.pl/turek - moduł Zamowienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach