Przetargi.pl
Remont podłóg w salach lekcyjnych na I i II piętrze budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Legnicka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 746 94 57 , fax. 076 724 94 57
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 9
  ul. Legnicka 1 1
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 746 94 57, fax. 076 724 94 57
  REGON: 00071269200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/lubinsp9
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont podłóg w salach lekcyjnych na I i II piętrze budynku szkoły.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych na I i II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie przy ul. Legnickiej 1 polegający na wymianie płytek pcv na wykładzinę. Szczegołowy zakres robót zawiera przedmiar robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem nieniejszego zamówienia. 2. Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem Budowlanym uprawnienia danej specjalności do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganym specyfiką robót tj. dysponuje osobą/osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlanym. 3. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia tj. wykaże realizację w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, minimum jednego zadania dotyczacego wykonania robót w zakresie montażu wykładzin obiektowych. 4. Wykonawca spełnia warunki w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity- Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655. OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCY DOKONA SPRAWDZAJĄC KOMPLETNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ ORAZ AKTULANOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW - metoda: spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. 3. Kserokopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizaję zamówienia. 4. Kserokopie aktualnych zaświadczeń z Właściwej Izby Zawodowej dla osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. 5. Wykaz zrealizowanych zadań z podaniem: nazwy zadania i jego zakresu, okresu ralizacji. 6. Dokumenty potwierdzające, że w/w zadania zostaly wykonane z należytą starannością. 7. Oświadczenie o speŁnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.republika.pl/lubinsp9
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach