Przetargi.pl
Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 675 000 , fax. 178 523 638
 • Data zamieszczenia: 2018-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 675 000, fax. 178 523 638
  REGON: 1775600180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.WARTOŚĆ, TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1)Wadium zabezpieczające I część zamówienia w wysokości 10 000,00 złotych słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w ROZDZIALE XII pkt. 1. SIWZ. 2)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę określoną w ROZDZIALE IX pkt. 1.SIWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr rachunku: 36 1020 5590 0000 0902 9290 7010, Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na roboty budowlane: „Remont parkingu górnego budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12.” 3)Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 3.2. SIWZ kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał w osobnej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie ul. Al. Piłsudskiego 12, pokój nr 209 do Kierownika Samodzielnego Referatu Finansów – Pani Grażyna Kojder. 5)Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub jego kopia, został załączony do oferty. 6)Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7)Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy lub niewniesienie w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wymaganej wysokości lub formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez konsorcjum musi obejmować wszystkich członków konsorcjum. 2.ZWROT WADIUM 1)Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5. SIWZ. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3.ZATRZYMANIE WADIUM 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania oferty: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty ¬– w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach