Przetargi.pl
Remont oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S86 na odcinku od km 18+030 do km 20+636 z węzłami.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 25 86 281
 • Data zamieszczenia: 2023-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH
  Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 25 86 281
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S86 na odcinku od km 18+030 do km 20+636 z węzłami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia drogowego w ciągu drogi ekspresowej S86 na terenie miasta Sosnowiec tj.: od km 18+030 do km 20+636 wraz z węzłami. Remont polega na wymianie istniejących opraw sodowych na oprawy w technologii LED, jak również na wymianie istniejących słupów oświetleniowych i wysięgników z okablowaniem. Projekt przewiduje dogęszczenie oświetlenia nowymi słupami z oprawami. Lokalizacja budowanej – remontowanej infrastruktury zgodnie Projektem Zagospodarowania Terenu oraz referencyjnymi obliczeniami fotometrycznymi.Zakres zadania obejmuje w szczególności:- Montaż opraw oświetleniowych na słupie,- Montaż słupów z wysięgnikami,- Demontaż opraw oświetleniowych na słupie,- Demontaż słupów z wysięgnikami,- Wymiana kabla oświetleniowego,- Montaż szafek oświetleniowych.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III-V SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:„Nie dotyczy”2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:„Nie dotyczy”3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:„Nie dotyczy”4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonaniazamówienia, to taki który wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 (jedno) zadanie (zamówienie) obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont oświetlenia drogowego na drodze lub ulicy klasy co najmniej GP,o wartości ww. robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto (słownie złotych: jeden milion 00/100).Jako jedno zadanie (zamówienie) należy rozumieć jedną umowępotwierdzającą powyższe wymagania.Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniejdo wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).Datą zakończenia w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia jest datawskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zadania (zamówienia).Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693).Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunkuw walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).b) dotyczącej osób:Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia, legitymującą się doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakazostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania:Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy:1) wymagana liczba osób: 1,2) doświadczenie zawodowe: doświadczenie zdobyte na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy wykonaniu (zakończeniu) co najmniej 1 zadania (zamówienia) polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego, na drodze lub ulicy klasy co najmniej GP.Jako jedno zadanie (zamówienie) należy rozumieć jedną umowępotwierdzającą powyższe wymagania.Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniejdo wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).Datą zakończenia w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia jest datawskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zadania (zamówienia).Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693).Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach