Przetargi.pl
Remont okresowy w II Oddziale ZUS w Łodzi pn. „Remont pomieszczeń biurowych po PZU”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 98220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324 , fax. 43 8246166; 8234184
 • Data zamieszczenia: 2018-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324, fax. 43 8246166; 8234184
  REGON: 00001775600159

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont okresowy w II Oddziale ZUS w Łodzi pn. „Remont pomieszczeń biurowych po PZU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont okresowy w II Oddziale ZUS w Łodzi pn. „Remont pomieszczeń biurowych po PZU”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Formularz Oferty. 2). Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzony zgodnie z Wzorem nr 6 stanowiącym załącznik do SIWZ, określający kolejność i terminy wykonania robót oraz ich finansowanie. 3). Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wg Wzoru nr 4 do SIWZ. 4). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5). W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy podpisanej przez strony (np. umowy konsorcjum) i załączonej do oferty. 6). Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach