Przetargi.pl
Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w m. Rabe – roboty podobne w 2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 690587670
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w m. Rabe – roboty podobne w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje:- roboty przygotowawcze,- odwodnienie korpusu drogowego,- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,- roboty wykończeniowe (naprawa poboczy gruntowych, oczyszczenie rowów),- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome,- inne roboty (zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, przebudowa przełomów drogowych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach