Przetargi.pl
Dostawa aparatu OCT dla potrzeb WZS w Rzeszowie

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-310 Rzeszów, Warzywna 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 690561132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wzsrzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu OCT dla potrzeb WZS w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa okulistycznego optycznego tomografu z funkcją angio-oct dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pełne korzystanie z wszelkich możliwości i funkcjonalności tego aparatu.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 974)Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych produktów.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Zestawienie parametrów technicznych2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.- stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną