Przetargi.pl
Remont Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7637636 , fax. (032) 2651430
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 40
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. (032) 7637636, fax. (032) 2651430
  REGON: 27820930000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi wraz z dostawą i montażem wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach