Przetargi.pl
„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 roku z podziałem na dwie części”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Słowackiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
  Słowackiego 29
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  REGON: 356378582
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 roku z podziałem na dwie części”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I „ Remont drogi powiatowej 2026K w km od 6+300,00 do km 6+700.00 w miejscowości Raciborsko, Powiat Wielicki”Zadanie obejmuje:• Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi• Frezowanie nawierzchni asf. gr. do 10 cm• Stabilizacja istn. podbudowy z kruszywa materiałem hydrofobowym i cementem (C1/1,5) gr.40 cm.• Podbudowa ACP gr.6 cm• Nawierzchnia z ACW 16- w. wiążąca gr. 5 cm• Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z robotami towarzyszącymi• Roboty wykończeniowe• Uzupełnienie poboczy z frezu (0-31mm) gr. śr. 10 cm• Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających : 400*0,2 m3/m+200*0,5 m3/mCzęść II .„Remont drogi powiatowej 2017K w km od 5+380,00 do km 6+440,00 w miejscowości Niegowić, Powiat Wielicki”Zadanie obejmuje:• Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi• Frezowanie nawierzchni asf gr. do 5 cm wraz z obcięciem krawędzi (początek i koniec zakresu robót na odcinkach: po 5 m dł. , frezowanie profilujące przy krawężniku)• Regulacja istn. ścieku z 2-rz.kostki bet.( + 3 cm).• Regulacja wpustów ściekowych• Zabezpieczenie połączenia międzywarstwowego - wodnym roztworem mleczka wapiennego• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! -patrz SST ; jw. +200 (skrzyżowania)• 2. Roboty wykończeniowe• Uzupełnienie poboczy z frezu asf. (0/20 mm) lub kruszywa (NR)(0/20 mm)gr. śr. 5 cm• Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających• Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach i przejściach dla pieszych (kostka betonowa)- na długości 1,5 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn. nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST , podniesienie krawężników i ścieku na przejściu3.3 Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót *dla zadania 2 załącznik C2 do SWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania 2 załącznik D2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach