Przetargi.pl
„Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach.”

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 223 40 75 , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Ul. Powstańców 1
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 223 40 75, fax. 32 223 40 75; 222 25 65
  REGON: 27625539300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach. Ulice usytuowane są w ciągu DW 934 i DK 79, klasa drogi: G i Z. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 2.1. wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej jezdni ulic położonych w ciągu drogi wojewódzkiej 934 na terenie miasta Mysłowice wg wskazań Zamawiającego na łącznej powierzchni ok. 1000 m2, poprzez m.in. sfrezowanie nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej z mas mineralno-asfaltowych o grub. 4 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z mas mineralno- asfaltowych (kategoria ruchu KR 3) o grub. 4 cm na pow. ok. 1000 m2 (dot. DW 934 ulica Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Brzęczkowicką do ul. Zielonej) z regulacją pionową urządzeń na sieci podziemnej; 2.2. wykonanie odcinkowego remontu chodnika i zjazdów na łącznej pow. ok.200 m2 przy ul. Gen. Ziętka od Brzęczkowickiej kierunku północnym poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni, wykorytowanie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej lub kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie tłuczniowej grub. 10 cm (chodniki) lub 15 cm (zjazdy), ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm i krawężników najazdowych 15x22 cm na dł. ok. 850 m, w tym skosów prawych, lewych i krawężników łukowych na ławie betonowej z oporem oraz ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej; 2.3. odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego akrylowego na pow. ok. 340 m2 na wyremontowanych nawierzchniach jezdni DW 934 oraz na wskazanych przez zamawiającego dodatkowych odcinkach drogi krajowej i wojewódzkiej; 2.4. regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studni telekomunikacyjnych; 2.5. wymianę – odbudowę jednej studzienki ściekowej wg wskazań Zamawiającego; 2.6. zebranie nadmiaru gruntu z zieleńca, plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą wg wskazań Zamawiającego; 2.7. montaż poręczy ochronnych z rur fi 60 mm na długościom ok. 10 m w dwóch odcinkach wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej STWiORB). Zakres robót każdorazowo wskazuje inspektor nadzoru. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru wykonanych robót potwierdzonego inwentaryzacją geodezyjną ilościową oraz cen jednostkowych ofertowych. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 1) czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika robót, tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1202); 2) czynności określonych: w poz. 44, 45 przedmiaru robót (tj. poz. 44, Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (opracowanie projektu, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaż)- dotyczy wszystkich odcinków dróg, poz. 45, Nadzory branżowe w zakresie urządzeń obcych: teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, sieci gazowych, sieci elektroenergetycznych, sieci co). 4. Rozwiązania równoważne. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 9 do SIWZ) nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 29 ust. 3 uPzp. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 9 do SIWZ) odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 9 do SIWZ).Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia opisano zgodnie z art. 29-31 uPzp, w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przedmiotowym postępowaniu znajdują zastosowanie wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 8 uPzp. 5. Zamawiający wymaga, aby do formularza ofertowego dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Mysłowice, ING Bank Śląski, Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania oraz części do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej siwz. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium w formie gwarancji/poręczenia musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wystawione po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w pkt 1.1. 2. Podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 36a, art. 36b, art. 36ba uPzp. 2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. 2.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców ( o ile są znane). Jeżeli wykonawca nie dokona wskazania i podania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uzna brak: – wskazania za równoznaczny z zamiarem samodzielnego zrealizowania zamówienia bez udziału podwykonawcy/ów/, – podania za równoznaczny z spełnianiem warunków udziału w postępowaniu bez powoływania się na ich zasoby. 2.4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (o ile są znane) wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację roboty budowlanej. 2.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na robotę budowlaną następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp. 2.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2.8. Zapisy pkt 5.6 i pkt 5.7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 2.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 uPzp. 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa (Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ) lub innego dokumentu, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona wymagane dokumenty składają wspólnie ww. wykonawcy. 3.7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.8. Na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 4. Oświadczenia i dokumenty mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami: 4.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4.2. dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.11.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia, sporządzonego w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 4.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 4.6. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 4.7. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4.8. inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4.9. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn.zm.), 5.1. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 5.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 5.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach