Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2021 roku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Marynarki Polskiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 608045050 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
  Marynarki Polskiej 78a
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 608045050, fax. -
  REGON: 36743656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2021 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy ulic o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną „na gorąco” z recyklera oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni mas bitumicznych. 3. Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia wbudowania: masy bitumicznej „na goraco” z recyklera w ilości około 50 ton oraz przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni mas w ilości około 329 ton. Została ona ustalona orientacyjnie na podstawie analizy wykonanych remontów nawierzchni ulic w roku 2020 oraz przewidywalnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie w 2021 r. Faktyczna ilość robót zleconych do wykonania będzie uzależniona od stanu technicznego nawierzchni ulic oraz wynikłych potrzeb remontowych. 4. Lokalizacja oraz kolejność robót remontowych ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego przed ich zleceniem Wykonawcy. W zleceniu Zamawiający wskaże Wykonawcy nawierzchnie ulic podlegające naprawie oraz termin ich wykonania, adekwatny do zakresu zleconych usług. Termin przystąpienia do realizacji zleconych robót nie może przekroczyć 3 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego; skrócenie przez Wykonawcę terminu przystąpienia do realizacji zleconych robót stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesiące (kryterium oceny ofert). 6. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz w oparciu o Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ należy stosować pomocniczo. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące prace budowlane pod nadzorem kierownika budowy: 7.1. przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy, 7.2. naprawa nawierzchni masą bitumiczną „na gorąco” z recyklera bądź mieszanką mineralno-bitumiczną z wytwórni mas bitumicznych, 7.3. obsługa sprzętu budowlanego – recyklera, walca, wycinarki do betonu, młota oraz rozściełacza mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem układaniem masy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach