Przetargi.pl
Remont nawierzchni ul. Stokrotek w Jastrzębiu-Zdroju

Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 324785133
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie-Zdrój
  Aleja Józefa Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. +48 324785133
  REGON: 276255358
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ul. Stokrotek w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Stokrotek – 80 m2. W zakres robót wchodzi miejscowa wymiana kostki betonowej typu trylinka w punktach wskazanych przez Zamawiającego na ul. Stokrotek wraz z zabudową odwodnienia liniowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ, tj. kosztorys ślepy (przedmiar robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach