Przetargi.pl
Remont nawierzchni jezdni i chodników w Poznaniu w ul. Rynkowej na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Zamkowej

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni jezdni i chodników w Poznaniu w ul. Rynkowej na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Zamkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i chodników w Poznaniu w ul. Rynkowej na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Zamkowej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Przedmiotowe roboty zostały opisane wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: - roboty rozbiórkowe - ułożenie krawężnika kamiennego 20x35 cm na ławie betonowej (krawężnik z odzysku) - 101,00 m - ułożenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej na podbudowie betonowej (kostka z odzysku) - 271,00 m - chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 9x11 cm na podbudowie betonowej (kostka z odzysku) - 67,00 m² - chodniki z płyt kamiennych 35x35x5 cm płomieniowanych kolor granit strzegomski na podbudowie betonowej - 84,00 m² - chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podbudowie betonowej - 6,00 m² - regulacja urządzeń obcych - 14,00 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa szkic wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2-4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ; 3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 4) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach