Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2953S w miejscowości Radonia

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 340 696 , fax. 322 340 696
 • Data zamieszczenia: 2017-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 340 696, fax. 322 340 696
  REGON: 27628965300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2953S w miejscowości Radonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1 do umowy) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2953S w miejscowości Radonia na odcinku o długości ok. 1513 mb . Główny zakres prac: 1. Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm - 11,40 m 2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm – 36,00 m2 3. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej – 80 Mg 4. Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową - 8321,50 m2 5. Wykonanie koryta w poboczu gł. 10 cm wraz z wywozem ziemi na odl. 20 km i utylizacją oraz wbudowanie destruktu asfaltowego w pobocze gr. 10 cm szer. 1 m.( Uwaga należy doliczyć transport destruktu asfaltowego z Obwodu Drogowego w Pyskowicach - odległość od miejsca robót: około 22 km) - 2 987,40 m2 6. Przebrukowanie zjazdów z kostki brukowej, kamiennej oraz płytek betonowych wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej (Uwaga przy zjeździe z płytek betonowych należy uwzględnić płytki nowe ok. 30 % nawierzchni ) - 41,00 m2 7. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na zjazdach do posesji (warstwa ścieralna) gr. 5 cm – 76,50 m2 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm wraz z korytowaniem na włączeniu do drogi gminnej przy pos. Nr. 13 – 15 m2 9. Wykonanie odnowy oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - 56,00 m2 10. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 1 kpl 4) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 5) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: min. 24 miesiące licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach