Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń; Odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km; Odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km, łączna długość remontu 5,803

Powiat Golubsko-Dobrzyński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 683 53 80/81 , fax. 56 475 61 11
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Golubsko-Dobrzyński
  Plac 1000-lecia 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 683 53 80/81, fax. 56 475 61 11
  REGON: 87111855000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń; Odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km; Odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km, łączna długość remontu 5,803
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń, który zostanie przeprowadzony na dwóch odcinkach tejże drogi tj. odcinek I od km 1+346 do km 3+996 o długości 2,65 km oraz odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 5,803 km. Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na wykonaniu: *remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni – wykonanie nowych warstw, * remontu nawierzchni poboczy, * remontu nawierzchni istniejących zjazdów na posesje, * remoncie istniejących rowów przydrożnych, * wykonaniu peronów autobusowych wraz z odtworzeniem istniejących przejść dla pieszych, * postawienie nowych lamp oświetlających przejścia dla pieszych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku Nr 8 do SIWZ tj. Dokumentacji technicznej: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, a po wykonaniu robót jeśli ich zakres wymusza zmianę stałej organizacji ruchu - wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt zmiany stałej organizacji ruchu, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Przed przystąpieniem do wykonania robót drogowych wynikających ze sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczenia warstw zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącym załącznik do SIWZ. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zaproponowanej lokalizacji. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 3000 m2. Na odcinku próbnym Wykonawca winien użyć takiej technologii, materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować podczas realizacji zadania wynikającego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej umowy. Odcinek próbny należy wykonać w pełnej technologii wynikającej z dokumentacji projektowej sporządzonej dla remontowanego odcinka drogi powiatowej (m.in. warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, pobocza). Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowości wykonania odcinka próbnego pod względem technologii wbudowania i zagęszczenia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poź.zm.): Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia świadczące roboty budowlane lub usługi, poza wymienionymi poniżej muszą być zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie obowiązuje. Na umowę o pracę nie muszą być zatrudnione osoby: - wykonujące czynności związane z obsługą geodezyjną; - osoby pełniące funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót; - dostawy materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia, poza wskazanymi powyżej będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawcę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Uprawnienia i sankcje, o których mowa powyżej określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ w którym określono, także sposób realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót, z uwagi na fakt, że rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę ryczałtową, mają jedynie charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku określenia w specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń rozwiązań równoważnych musi zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach