Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta od km 0+000 do km1+151

Gmina Gruta ogłasza przetarg

 • Adres: 86-330 Gruta, Gruta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 683 121 , fax. 564 683 188
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gruta
  Gruta 244
  86-330 Gruta, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 683 121, fax. 564 683 188
  REGON: 53429100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gruta.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta od km 0+000 do km1+151
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gmina Gruta realizuje zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta od km 0+000 do km1+151 Remontowana droga zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Orle oraz Gruta w gminie Gruta, w województwie kujawsko-pomorskim, na obszarze niezabudowanym. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 136/1, 170, obręb ewidencyjny 0011 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 405, obręb ewidencyjny 0005 jednostka ewidencyjna 040602_2. Zamawiający w załącznikach nr 1 i 2 zamieścił dokumentację techniczną i pomocniczą dla Wykonawców. Zakres prac budowlanych swoim zakresem obejmuje: - frezowanie (korekcyjne) istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, - odbudowę istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, - odbudowę istniejących poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - odbudowę istniejących zjazdów z betonu asfaltowego, - odtworzenie/konserwację istniejących rowów oraz skarp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zawartej z Wykonawcą umowy przed rozpoczęciem robót, jeżeli nie uzyska dofinansowania z konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach naboru uzupełniającego nabór wniosków o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych (Pismo WIR.VI.801.2.5.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ogłoszenie o naborze nr 2/2020/FDS). W załączniku nr 1 Zamawiający zawarł następujące dokumenty: CZĘŚĆ OPISOWA - projektu wykonawczego branży drogowej dla inwestycji pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta” CZĘŚĆ RYSUNKOWA - projektu wykonawczego branży drogowej dla inwestycji pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta” Wykonawca zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej zobligowany jest do wykonania odcinka próbnego. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Odcinek próbny powinien być wskazany przez Zamawiającego oraz zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2. Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania danej warstwy remontowanej drogi. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. Odcinek próbny zostanie wykonany na wskazanym przez Zamawiającego ternie, posadowionym na terenie gminy Gruta. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum – 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace licząc od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, jest jedną ze składowych kryteriów oceny ofert. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót lub innych dokumentach przetargowych typów i/lub symboli materiałów lub urządzeń oraz nazw ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie), Zamawiający informuje, że one każdorazowo charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis, który może wskazywać znaki towarowe, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo, technologicznie równoważnych, tj. takich które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnego materiału lub urządzenia Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że proponowany materiał lub urządzenie jest adekwatne pod względem funkcjonalnym, użytkowym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje niekorzystnej zmiany jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu umowy. W przypadku podania w opisach nazw własnych materiałów lub urządzeń, nie mają one na celu naruszenia przepisów art. 7 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, użytkowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych przykładowo w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów lub urządzeń wykazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym i funkcjonalnym (posiadają nie gorsze właściwości użytkowe i funkcjonalne jakie zostały opisane w dokumentacji projektowej). Brak w ofercie opisu, o którym mowa powyżej, będzie traktowany jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.  
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach