Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 168 113 , fax. 713 168 184
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35
  55-081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 713 168 113, fax. 713 168 184
  REGON: 93193509800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamietkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce. Zadanie składa się z dwóch części: Część I: WAWRZEŃCZYCE droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. ew. nr 109, 110, 111) Część II: Zjazdy z dróg powiatowych 2075D i 2010D (dz. ew. nr 98/1, 263) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji na całej długości i szerokości jezdni oraz wykonanie zjazdów i poboczy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m, wykonanie obustronnych poboczy, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów, remont istniejących przepustów pod zjazdami, wprowadzenie czasowej i docelowej organizacji ruchu. W ramach remontu przepustow należy wymienić przepusty na nowe z rur PP fi 400 z zachowaniem istniejących paramentrow (długość, rzędne, spadek). Z uwagi na szerokość nawierzchni przewiduje się wykonanie dwoch mijanek o łącznej szerokości nawierzchni 5,0 m i długości 25,0 m. Przyjęto konstrukcję dla kategorii ruchu KR1: • warstwa ścieralna z AC11S 50/70, gr. 4 cm • warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm • kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm • warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr. 25 cm Konstrukcję zjazdów z drogi powiatowej należy wykonać taką samą jak na drodze gminnej. Łuki należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym. W zakres zadania wchodzi ponadto: * wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o zrealizowaniu zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 r., wykonanych i opisanych zgodnie z wzorem określonym w zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych ( Uchwała nr 6084/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. ). Wzór tablicy dostępny jest na stronie: http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/dotacje-i-scalenia/ochrona-gruntow-rolnych/zasady-przyznawania-dotacji * wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, pełną dokumentację dotyczącą wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w ST, Umowie, niniejszej Specyfikacji oraz przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji zgodności CE dla wszystkich elementów zamówienia wymagających tej deklaracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót przekazane jako załączniki do SIWZ wraz ze STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 12.000, 00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 275, z 2008r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Oleśnica o/Mietków Numer 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem należy do oferty dołączyć kserokopię wpłaty wadium w pozostałych przypadkach należy do oferty dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres związania ofertą. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, przy zwrocie jak i zatrzymaniu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. WYKAZ OŚWIADCZENIA DOSTARCZONEGO W DNIU PODPISANIA UMOWY Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną