Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gruntowych

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gruntowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni dróg gruntowych w ramach zadnia pn. „Remont nawierzchni dróg gruntowych”. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni dróg gruntowych stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych w zależności od potrzeb (na podstawie typowania), polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody (prawidłowe odprowadzenie wód),wybojów oraz zagłębień i osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Polkowice będą obejmowały: a) w zakresie robót nr 1 - naprawy dróg gruntowych z wykorzystaniem gruntu naturalnego (rodzimego, z którego wykonana jest nawierzchnia drogi) poprzez: 1.1 wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych , w tym wyznaczenie optymalnej, docelowej niwelety remontowanej drogi, 1.2 zruszenie (zerwanie) górnej warstwy na śr. głębokość do 10 cm, 1.3 ponowne profilowanie nawierzchni tj. wyrównywanie podłużne i poprzeczne drogi z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, 1.4 utworzenie profilu podłużnego i profilu poprzecznego daszkowego lub jednostronnego stosownie do warunków w terenie, 1.5 mechaniczne zagęszczenie rozścielonego kruszywa poprzez mechaniczne wałowanie, b) w zakresie robót nr 2 - naprawy dróg gruntowych tłuczniem kamiennym (z zakupem i dowozem materiału kamiennego) poprzez: 2.1 wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, w tym wyznaczenie optymalnej, docelowej niwelety remontowej drogi, 2.2 profilowanie poprzez ścięcie nierówności istniejącego podłoża o śr. grubości do 10cm, 2.3 dostawa kruszywa kamiennego, rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni tym kruszywem o średniej grubość do 10 cm, 2.4 utworzenie profilu podłużnego i profilu poprzecznego daszkowego lub jednostronnego stosownie do warunków w terenie, nadając jezdni odpowiedni spadek, 2.5 mechaniczne zagęszczenie rozścielonego kruszywa poprzez mechaniczne wałowanie, c) w zakresie robót nr 3 - naprawy dróg gruntowych materiałem powierzonym przez Zamawiającego poprzez: 3.1 wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, w tym wyznaczenie optymalnej, docelowej niwelety remontowej drogi, 3.2 wykonanie niezbędnych robót ziemnych (przy średniej grubość usuniętej warstwy gruntu do 20cm) wraz z wywozem gruntu na odległość do 1 km (w miejsce uzgodnione z Zamawiającym), 3.3 wywóz gruntu za każdy kolejny 1km (w miejsce uzgodnione z Zamawiającym) 3.4 transport wewnętrzny z miejsca wskazanego przez Zamawiającego powierzonego materiału w miejsce wbudowania (na odległość do 1 km), 3.5 wbudowanie materiału powierzonego poprzez jego rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni, 3.6 utworzenie profilu podłużnego i profilu poprzecznego daszkowego lub jednostronnego stosownie do warunków w terenie, nadając jezdni odpowiedni spadek, 3.7 mechaniczne zagęszczenie rozścielonego kruszywa poprzez mechaniczne wałowanie, d) w zakresie robót nr 4 - naprawa istniejących nawierzchni dróg gruntowych (z zakupem i dowozem miału kamiennego) poprzez: 4.1 wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, w tym wyznaczenie optymalnej, docelowej niwelety drogi, 4.2 dostawa miału kamiennego, rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni miałem kamiennym o grubości warstwy do 5 cm (wypełnienie/zamknięcie górnej warstwy nawierzchni), 4.3 wyrównanie powierzchni z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkami istniejącej nawierzchni, 4.4 mechaniczne zagęszczenie rozścielonego kruszywa poprzez mechaniczne wałowanie. Remonty będą obejmowały te drogi, które zostały wytypowane przez Zamawiającego na terenie miasta Polkowice oraz drogi na terenach wiejskich gminy Polkowice. Typowane odbywać się będzie poprzez spisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu typowania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach