Przetargi.pl
„Remont nawierzchni chodnika w ul. Dziewińskiej (odcinek Braniborska – Kmicica; strona północno – wschodnia)”

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2020-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni chodnika w ul. Dziewińskiej (odcinek Braniborska – Kmicica; strona północno – wschodnia)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni chodnika w Poznaniu w ul. Dziewińskiej, na odcinku od ul. Braniborskiej do ul. Kmicica, po stronie północno - wschodniej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - 41,04 m³ - ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej - 164,00 m - ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej typu cegła w kolorze szarym gr. 8 cm na ławie betonowej - 164,00 m - ułożenie obrzeża betonowego 20x8 cm na ławie betonowej - 328,00 m - wjazdy z kostki betonowej brukowej typu cegła w kolorze szarym gr. 8 cm na podbudowie betonowej - 48,00 m² - chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie betonowej - 312,00 m² - ułożenie nawierzchni mieszanek mineralno - bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 5 cm - 82,00 m² - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 9 szt. - odtworzenie zieleni - 282,00 m². Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa szkic wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2-4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ; 3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 4) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach